Skip to main content

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców małoletnich pacjentów).
Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.
Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta lub
  • osoba upoważniona przez pacjenta

zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie.
Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września 2023 przedstawiają się następująco:

  • 0,49 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 2,80 zł – za elektroniczny nośnik danych,
  • 14,01 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).